Положення про Науково-консультативну раду Конституційного Суду України

Версія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою

Конституційного Суду України

від 3 грудня 2018 року

№ 38-п/2018

 

1. Положення про Науково-консультативну раду Конституційного Суду України (далі – Положення) визначає правові засади організації та діяльності Науково-консультативної ради Конституційного Суду України (далі – Рада).

2. Рада утворюється як консультативно-дорадчий орган при Конституційному Суді України (далі – Суд) для підготовки наукових висновків з питань його діяльності, що потребують наукового забезпечення.

3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, Законом України „Про Конституційний Суд України“, іншими нормативно-правовими актами та Положенням.

4. Рада утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права.  Членом Ради може бути суддя Суду у відставці, а також фахівець, який має науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук).

5. Персональний склад Ради за поданням Голови Суду затверджується постановою Суду.

Пропозиції щодо персонального складу Ради можуть надавати Голові Суду судді Суду.

Персональний склад Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Суду.

6. До складу Ради входять голова Ради, заступник голови Ради, вчений секретар Ради та члени Ради.

7. Голова Ради, заступник голови Ради та вчений секретар Ради призначаються на посаду та звільняються з посади постановою Суду за поданням Голови Суду або суддів Суду.

8. Вчений секретар Ради повинен мати науковий ступінь доктора юридичних наук або доктора філософії у галузі права (кандидата юридичних наук).

9. До повноважень Ради належить:

– надання за зверненнями суддів Суду наукових висновків з питань, порушених у конституційних поданнях, конституційних зверненнях та конституційних скаргах;

– сприяння Суду в організації та проведенні наукових та науково-практичних заходів (конференцій, круглих столів, симпозіумів тощо).

10. Формами роботи Ради є засідання (у тому числі в режимі відеоконференції) та участь у конференціях, інших наукових і науково-практичних заходах. Засідання Ради скликається у разі потреби, але не рідше одного разу на рік, засідання постійних комісій та робочих груп – у разі потреби.

(пункт 10 зі змінами, внесеними згідно з Постановою Конституційного Суду України від 5 листопада 2019 року № 36-п/2019)

11. За рішенням Ради можуть утворюватися її робочі органи – постійні комісії, робочі групи тощо.

12. За клопотанням судді Суду або голови Ради член Ради готує науковий висновок.

13. З питань організації своєї роботи Рада приймає рішення, які підписує голова Ради.

14. Член Ради має право:

– надавати науковий висновок щодо питань, порушених у клопотанні судді Суду або голови Ради;

– ознайомлюватись із матеріалами, що стосуються діяльності Суду, в межах, визначених Головою Суду;

– бути присутнім на пленарних засіданнях Великої палати Суду та сенатів Суду (крім їх закритої частини);

– доступу до адміністративної будівлі Суду у встановленому в Суді порядку;

– користуватися Бібліотекою Суду, а також отримувати необхідну інформацію, методичну, технічну та організаційну допомогу від Секретаріату Суду.

15. Науковий висновок підписує член Ради, який його підготував.  Науковий висновок робочого органу Ради  підписують члени Ради, які його підготували та підтримали.

16. Науковий висновок долучається до матеріалів конституційного провадження і має рекомендаційний характер.

17. До повноважень голови Ради належать:

– організація роботи Ради;

– внесення пропозицій керівнику Секретаріату Суду щодо організаційного, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Ради;

– здійснення інших повноважень, передбачених Положенням.

18. За відсутності голови Ради його повноваження виконує заступник голови Ради. У разі відсутності голови Ради і заступника голови Ради повноваження голови Ради виконує вчений секретар Ради.

19. До повноважень вченого секретаря Ради належить координація організаційного, методичного, матеріально-технічного, документального та іншого забезпечення роботи Ради.

20. Комунікації з головою Ради, заступником голови Ради, вченим секретарем Ради, членами Ради та робочими органами Ради здійснюють патронатні служби суддів Суду.

21. Організацію і забезпечення роботи Ради здійснюють голова Ради, заступник голови Ради і вчений секретар Ради.

22. Організаційне, фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат Суду. Видатки на таке забезпечення передбачаються кошторисом Конституційного Суду України на відповідний рік.

(пункт 22 зі змінами, внесеними згідно з Постановою Конституційного Суду України від 5 листопада 2019 року № 36-п/2019)

23. Статус члена Ради припиняється у разі подання ним особистої заяви або за рішенням Суду.

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2023 Конституційний Суд України