Сліденко І. Концепція демократії в контексті нових горизонтів Української Конституції. Філософські та концептуальні основи нової Конституції (2020)

Версія для друку

Сліденко І. Концепція демократії в контексті нових горизонтів Української Конституції. Філософські та концептуальні основи нової КонституціїThe Concept of Democracy as Developed by Constitutional JusticeВільнюс, 2020. С. 422-425.

Анотація:

У статті наголошується, що тенденції розвитку та вдосконалення сучасного конституційного регулювання виявляються через відповідні цінності, що є типовими для західного типу суспільства, держави західної цивілізації в цілому. Зважаючи на історичну ретроспективу та етапи становлення верховенства права та громадянського суспільства, такі цінності можуть бути умовно класифіковані на нові та класичні. Поява класичних цінностей стала результатом довготривалого розвитку та вдосконалення громадянського суспільства та держави, але вони все ще є основною західної цивілізації. Вони є структурною основою для нової конституції. Зазначається, що синергетичний ефект взаємодії класичних цінностей спричиняє появу нових цінностей, які мають пронизувати всі розділи нової конституції.

Публікуємо матеріал мовою оригіналу.

Slidenko I. The Concept of Democracy in the Context of New Horizons of the Ukrainian Constitution. The Philosophical and Conceptual Basis of the New Constitution. The Concept of Democracy as Developed by Constitutional JusticeVilnius, 2020. P. 422-425.

Abstract:

In the publication it is emphasized that the tendencies of development and improvement of modern constitutional regulation are manifested through the corresponding values ​​that are typical for the Western type of society, the state, Western civilization in general. Given the historical retrospective and the stages of formation of the rule of law and civil society, such values ​​can be conditionally classified into new and classic. The emergence of classical values ​​was the result of long-term development and improvement of civil society and the state, but they are still the basis of Western civilization. They are the structural basis for the new constitution. It is noted that the synergetic effect of the interaction of classical values ​​causes the emergence of new values ​​that should permeate all sections of the new constitution.  [ТЕКСТ]

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2022 Конституційний Суд України