Городовенко В. Цінність людини у взаємовідносинах громадянського суспільства і правової держави (2021)

Версія для друку

Городовенко В. В. Цінність людини у взаємовідносинах громадянського суспільства і правової держави. Взаємодія громадянського суспільства, особи і держави: вектор удосконалення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Київ, 22 червня 2021 р ). Київ: Київський регіональний центр НАПрН України, 2021. С. 62-66.

Анотація: 

У публікації наголошується що у практиці національного конституційного судочинства межі втручання держави у конституційні права і свободи людини і громадянина пов’язані із дотриманням принципу домірності, а тому й взаємовідносини між громадянським суспільством, людиною і правовою державою завжди потребують пошуку балансу між інтере­сами громадськості, державною політикою та правами і свободами людини, сутність останніх має залишатися непохитною. Серцевиною таких взаємовідносин, врешті решт, має залишатися людина, запус­каючи усесторонні процеси демократизації всіх сфер державного управління та суспільного життя. З огляду на це, хоча розуміння громадянського суспільства й досі залишається дискусійним питанням, очевидно, що існування такого суспільства неможливе без цивілізованих та зважених взаємовідносин між його інститутами та правовою державою, які базуються на прин­ципах верховенства права, домірності, гуманізму, справедливості, пріо­ритету прав і свобод людини. З іншого боку, громадянське суспільство є необхідною умовою становлення правової держави та потребує від неї невтручання у приватні сфери життя людини і водночас забез­печення усестороннього розвитку людини як вільної особистості, всебічного захисту її основоположних прав та свобод. [ТЕКСТ]

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2022 Конституційний Суд України